Det händer mycket på området med hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen just nu. Det råder stora osäkerheter om hur EU kommer att hantera dessa kriterier framgent. Det gäller främst biodrivmedlen, men även de fasta biobränslena är i stöpsleven. Hållbarhetskriterierna kan också komma att påverka biobränsleandelen i avfallet, som samtidigt har andra utmaningar att brottas med. Tillsammans med fjärrvärmens alla möjligheter formar dessa utmaningar underlaget för de analyser av fjärrvärmens framtida utveckling som är en central del i NEPP:s forskningsarbete.