nepp

Hem / Om projektet / Organisation

 

Organisation

 

Projektstyrning och projektledning

Nya NEPP föreslås att ha en ledningsorganisation med Styrgrupp samt Projektledare och Projektvärd. Dessutom finns i varje deltagande forskargrupp en vetenskaplig ledning. Projektets styrgrupp samlar de aktörer som finansierar NEPP. Styrgruppen har det övergripande ansvaret för projektet.

I NEPP ansvarar Profu för projektledningen och Energiforsk är projektvärd. Generaldirektören för Energimyndigheten föreslås vara ordförande i styrgruppen.

Projektledaren ska inom de ramar som styrgruppen beslutat se till att projektets verksamhet är organiserad så att den tillgodoser uppställda mål, krav på effektivitet och ändamålsenlig struktur. I detta ingår att projektledaren ska se till att:

• Verksamhet som bedrivs inom projektet sker efter de riktlinjer som anges i projektetsarbetsordning

• Projektets verksamhet fortlöpande rapporteras till styrgruppen enligt antagen leveransplan för projektet

• Respektive forskningsgrupps ansvar är klart definierade samt verka för goda samarbetsformer inom hela projektet

• Uppställda mål uppnås och budget följs i enlighet med fastställda verksamhetsplaner

• Projektets handlingar och dokument förvaltas och förvaras på ett betryggande sätt.

Projektvärden svarar för projektets löpande förvaltning enligt styrgruppens riktlinjer och anvisningar. Projektvärden ska sörja för att projektets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

Projektvärden ska genomföra fastställd budget, och ska, vid signifikanta avvikelser, underrätta projekt- ledaren och framlägga förslag till åtgärd.

Den beskrivna organisationen och principerna för projektstyrning och projektledning har tillämpats i den tidigare etappen av NEPP och har visat sig vara effektiva och ändamålsenliga. Förslaget är därför att behålla denna ordning också i den nya etappen.

NEPP - North European Energy Perspectives Project