nepp

Hem / Om / Projektbeskrivning

 

Projektbeskrivning

 

 

NEPP:s andra etapp – med fokus på fjärrvärme, el och industri

Projektet har som övergripande forskningsfokus att:

Visa hur balanserade och effektiva utvecklingsvägar för Sveriges, Nordens och EU:s energisystem kan åstadkommas.

Projektet skall därigenom skapa ökad förståelse för vilka krav som ställs på energiaktörer, politiker och samhället i stort för att realisera ambitionerna. Forskningen skall samtidigt ange framgångsfaktorer som ger denna balans. Det kan gälla valet och utformningen av politiska beslut och styrmedel, vägval vid dimensionering och drift av de tekniska systemen, nya marknadsregler, etc. Projektet skall även belysa hur de politiska målen kan realiseras nationellt och internationellt, till gagn för samhälle och aktörer. Den lokala och regionala dimensionen i energisystemens utveckling är central, varför projekt också – i denna andra etapp – även kommer att hantera de lokala/regionala utmaningarna.

NEPP har i sin första etapp (2011-2016) haft fokus på elsystemet. I denna andra etapp, som pågår under perioden 2017-2020 vidgas detta fokus till att omfatta alla de tre ledningsburna energisystemen (fjärrvärme, el, gas), både deras roller i energisystemets utveckling och deras inbördes interaktion och synergier. Projektet kommer dessutom att ha en nära samverkan med energiintensiv industri. NEPP kommer därmed att omfatta alla delar från användning och distribution/nät till produktion och marknad.

NEPP har i sin första etapp (2011-2016) haft fokus på elsystemet. I denna andra etapp, som pågår under perioden 2017-2020 vidgas detta fokus till att omfatta alla de tre ledningsburna energisystemen (fjärrvärme, el, gas), både deras roller i energisystemets utveckling och deras inbördes interaktion och synergier. Projektet kommer dessutom att ha en nära samverkan med energiintensiv industri. NEPP kommer därmed att omfatta alla delar från användning och distribution/nät till produktion och marknad.

 

En grundsyn utifrån ett helhetsperspektiv

NEPP är ett energisystemprojekt med en grundsyn i analyser och metoder/modeller som utgår från ett helhetsperspektiv. För NEPP gäller vidare att verksamheten ska:

• Bidrar till att bättre underbygga de energipolitiska besluten lokalt, nationellt och internationellt, bl.a. genom att visa på konsekvenserna av de politiska besluten
• Tydliggöra kostnadseffektiva vägval och nödvändiga åtgärder som måste till för att nå uppsatta mål, samt bidra med kunskap som kan läggas till grund för investeringsbeslut
• Bidra till att ge myndigheter, energiföretagen, politiker, och energimarknadens kunder ingående kunskap om de utmaningar och möjligheter som väntar inom energiområdet
• Skapa erkända mötesplatser (forum) för faktabaserade diskussioner och dialog mellan energiföretagen, politiker, myndigheter, forskare och energimarknadens kunder
• Stärka forskningssamarbetet och kunskapsöverföringen mellan forskare i Sverige, Norden och Nordeuropa.

Tyngdpunkten i NEPP ligger vid synteser i ett systemperspektiv. Inom vart och ett av de åtta delprojekt som beskrivs nedan utgör syntesarbetet ett viktigt inslag. Samtidigt har NEPP som ambition att lägga samman dessa synteser till helheter på en övergripande nivå – ett ”delprojekt helheter” om man så vill.

 

Tvärvetenskaplig forskning och analys

I den andra etappen är ambitionen att ytterligare bredda NEPP med fler forskningsdiscipliner. Vidgad energi- och miljösystemanalys görs bäst i en tvärvetenskaplig kontext. Att analysera energi- och miljösystem är en grannlaga uppgift som kräver samverkan mellan olika vetenskapliga discipliner. I synnerhet som frågeställningarna generellt involverar teknik, miljö, ekonomi och, inte minst, samhällsbyggnad och mänsklig interaktion. Vi vill därför ha en bred förankring i olika vetenskapliga discipliner såväl direkt i projektet som genom det kluster av samverkande nationella och internationella projekt som NEPP utgör.

 

Lättlästa och kommunikativa temaböcker och resultatsammanställningar

Utmärkande för NEPP är dess intensiva och lättlästa kommunikation av resultat och slutsatser. Härigenom kan projektet effektivt nå ut med resultat och slutsatser till en mycket bred målgrupp. Förutom temaböcker och övriga projektrapporter publiceras löpande – redan från projektstart – resultat- och faktablad med de senaste forskningsrönen från projektet.

 

De åtta delprojekten

Forskningen i NEPP är strukturerad i åtta delprojekt som täcker hela det forskningsfokus som projektet omfattar. Samverkan mellan delprojekten och utbytet av resultat är samtidigt stor och vi formar också successivt helhetsbilder utifrån alla delprojekts resultat.

Läs mer om delprojekten
NEPP - North European Energy Perspectives Project